ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania terenu po dawnym Centrum Ogrodniczym "OKAZ" w Gdańsku-Strzyży na cele mieszkalno-usługowe.
ptojekt: 2015r.